W wyniku wspólnej z coachem analizy rezultatów ankiety (raport) badana osoba może łatwo określić obszary do poprawy i pracy nad sobą. W kolejnych sesjach coachingowych koncentrujemy się na wybranej przez Klienta tematyce.
Więcej o coachingu zobacz w zakładce temu poświęconej.