Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management) opiera się na przekonaniu, że najcenniejszym zasobem organizacji jest wiedza i doświadczenie jej pracowników. Każda organizacja jest inna i co innego jest dla niej priorytetem w tym obszarze. Projekty mogą być zorientowane na tworzenie technicznych platform gromadzenia i wymiany wiedzy/doświadczeń oraz na tworzenie kultury organizacyjnej umożliwiającej bezpieczny dla pracowników transfer wiedzy. Pojawia się tu trudny temat kształtowania postaw, dla którego naturalnym oparciem musi być światły HR. Nie do przecenienia jest rola świadomego kierownictwa HR wdrażającego systemy ocen i wynagradzania wspierające nowatorskie cele organizacji uczącej się.