„Kiedy wieje wiatr zmian możesz budować schrony lub wiatraki”

Większość organizacji dokonuje nieustannych zmian. Niestety tylko mniej niż połowa z realizowanych projektów zmian osiąga wyznaczone cele w określonym czasie. Warto jest zaplanować modelowy proces zmian indywidualnych (szkolenia, rozwój pracowników) oraz zmian organizacyjnych związanych z nowymi lub usprawnionymi sposobami wykonywania pracy i tworzenia relacji z Klientami. Wprowadzenie zarządzania zmianą dla projektów strategicznych powinno w krótkim okresie przynieść znaczącą poprawę wyniku finansowego i pozycji konkurencyjnej na rynku. Sukces zależy od ustrukturyzowanego, systematycznego i konsekwentnego działania w następujących obszarach:

  1. ciągłego rozwoju liderów, aby efektywnie wdrażać zmiany
  2.  powiązania zmiany ze strategią firmy, tak aby zmiana stała się naturalnym elementem, a nie jednostkowym wydarzeniem;
  3.  tworzenia wspólnej, odczuwalnej przez wszystkich potrzeby zmian;
  4.  angażowania menedżerów i pracowników w proces zachodzących zmian;
  5. monitorowania i uczenia się z zachodzących zmian poprzez funkcjonujący w firmie system mierzenia osiąganych efektów.

Źle zaplanowana zmiana organizacyjna powoduje, że zmiana na poziomie indywidualnym jest bardziej bolesna. Z kolei brak zarządzania zmianą indywidualną sprawia, że trwała zmiana organizacyjna jest mniej prawdopodobna. „Ludzki” aspekt zmian jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na porażkę lub sukces całego przedsięwzięcia, dlatego warto skorzystać z kompetentnego konsultanta który zwiększy szanse osiągniecia sukcesu.